Christenen, gereformeerd en vrijgemaakt ?

Christenen, gereformeerd en vrijgemaakt ?

ChristenWij zijn christenen die behoren bij de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) in Nederland.
Dat is een mond vol en vraagt tegenwoordig om uitleg. Eeuwen lang stond de kerk centraal in het leven van mensen. Dat is jammer genoeg nu niet meer zo. Kerken lopen leeg en veel mensen zijn daardoor ook niet meer zo bekend met de bedoeling van kerken en met wat daar gebeurt. We proberen hieronder u daarover iets te vertellen.

Wat is een christen?

Een christen is een volgeling (’discipel’ of ’leerling’) van Jezus Christus. Hij vertrouwt op Christus omdat hij weet dat zijn leven bij Hem echt veilig en gelukkig is. De naam ’christen’ is al zo’n twee duizend jaar oud. Het kan niet anders of het volgen van Jezus Christus is te merken aan de manier waarop een christen leeft en denkt. Als het goed is stempelt dat zijn hele leven. Jammer genoeg komt het voor dat mensen zich wel christen noemen, maar verder hun eigen gang gaan en zich weinig aantrekken van wat Christus ons in de Bijbel zegt. Dat kan ook door onkunde gebeuren. Vandaar dat christenen er tijd aan besteden om de leer van Christus, de leer van de christelijke kerk, te leren kennen. Dus doen ze, alleen of met elkaar, regelmatig Bijbelstudie.

Zijn we Christelijke of Gereformeerde Kerken?

Toen er van lieverlee in de kerk op grote schaal dingen verkondigd werden die niet in de Bijbel staan en onbijbelse tradities een steeds grotere rol gingen spelen, ontstond er in de 16e eeuw (Maassluis bestond toen nog niet) een beweging die terugkeerde naar ’de Bijbel alleen’. Die mensen wilden dus weer gewoon christelijk zijn: volgeling van Christus, zonder ook volgeling van mensen te willen zijn.
De toenmalige kerkleiding accepteerde dat niet en de woordvoerders van die beweging (o.a. Luther en Calvijn) werden de kerk uitgezet. Zo onstond de ’Reformatie’, waardoor in Duitsland de Lutherse kerken (de ’Evangelische Kirche’) ontstonden en in andere landen, waaronder Nederland, de ’Gereformeerde kerken’. ’Ge-reformeerd’ (= opnieuw gevormd) bedoelde eigenlijk: terugkeer naar het oorspronkelijke christelijke. Het betekent dus hetzelfde als het woord ’christelijk’. Er is niets bij gekomen. Men is alleen gestopt met onbijbelse toevoegingen, zoals verering en aanbidding van ’heiligen’ (en van Maria). Daar zat een kerkleer achter die niet uit de Bijbel kwam, maar door mensen was toegevoegd.

Waarom ook nog ’vrijgemaakt’?

Gereformeerde Kerken VrijgemaaktHet woord ’vrijgemaakt’ komt van de ’Vrijmaking’ die in Nederland plaatsvond rond 1944. In de dertiger jaren van de vorige eeuw ontstond in de Gereformeerde Kerken een beweging van mensen die opnieuw wilden nadenken over wat in de Bijbel nu precies wordt bedoeld. Tegen gangbare meningen in, wilden ze scheefgroei in de kerken (o.a. inzake de doop van kleine kinderen) corrigeren. Daar was niet iedereen blij mee. De generale synode (de vergadering waarin alle gereformeerde kerken vertegenwoordigd zijn) wilde die bijbelse kritiek de mond snoeren. En net als een paar honderd jaar daarvoor, werden dominees (en anderen) weer de kerk uitgezet. Zo kwam het tot een ’Vrijmaking’ van menselijke kerkleer en ontstonden de ’vrijgemaakte’ kerken. Ze bleven zichzelf ’Gereformeerde Kerken’ noemen, want ze wilden immers gewoon gereformeerd blijven. Omdat de kerken die de synode bleven volgen zich ook ’Gereformeerde Kerken’ bleven noemen, kon natuurlijk misverstand ontstaan. Om dat te voorkomen, hebben de kerken die zich ’vrijmaakten’ geaccepteerd dat aan de officiële naam ’Gereformeerde Kerken in Nederland’, het woord ’vrijgemaakt’ werd toegevoegd.
Wij vinden het verdrietig dat er tegenwoordig diverse kerken zijn die het woord ’gereformeerd’ in hun naam hebben. Zij hebben allemaal hun wortels in de ’Reformatie’. De christenen uit al die kerken horen eigenlijk bij elkaar. Daarom bidden we onze God of Hij weer eenheid wil geven. Meer informatie op www.gvn.nl

Gereformeerd christen zijn

Uit deze kerkgeschiedenissen is wel duidelijk dat ook christenen gewone mensen zijn, net als u. Eigen gedachten en gevoelens vinden ze soms beter dan wat de Bijbel zegt. Daar komen brokken van. Vandaar dat we elke zondag twee keer naar de kerk gaan om samen naar de boodschap uit de Bijbel te luisteren. We hebben elkaar daarvoor nodig, we helpen elkaar zo verder en dat doen we vervolgens ook in dingen die ons leven van alle dag betreffen. Wat we zo als kerk ontvangen, willen we graag met anderen delen. Dat doen we door de blijde boodschap van Jezus Christus door te geven aan anderen, ver weg en dichtbij.